کتاب C# 8.0 and .NET Core3.0

Modren Cross-Platform Development

بعد از بازشدن فایل آن را دانلود نموده و در سیستم خود ذخیره کنید تا در فرصت مناسب مطالعه نمایید.