کتاب آموزش گام به گام #C

بعد از بازشدن فایل آن را دانلود نموده و در سیستم خود ذخیره کنید تا در فرصت مناسب مطالعه نمایید.